แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Technology Localization

เป็นการวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป เช่น การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือเทคโนโลยีสำคัญที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศโดยคนไทย และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยผ่านการทดลองใช้งานจริง
ข่าว

บพข.ยกระดับงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคอุตสาหกรรม ต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการมูลค่าสูง

บพข.หนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่าน 7 กรอบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมูลค่าสูงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์พลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพดิจิทัลแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียนระบบคมนาคมแห่งอนาคต