วิดีโอ

Impact Pathway หัวใจสำคัญในการพิจารณาทุนวิจัย บพข.

อย่างที่รู้กันดีว่า บพข. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เชื่อมโยง value chain โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 5 กลไก เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย ที่ตอบโจทย์การแข่งขันอันท้าทายในระดับโลก ก่อให้เกิดการลงทุนและการค้าเชิงพาณิชย์ (Investment and commercialization) ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการมูลค่าสูง สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้าง Impact ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การเขียน Impact Pathway หรือ เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย จึงมีความสำคัญต่อการขอรับทุนวิจัย บพข. เพราะ Impact Pathway จะทำให้ บพข. เห็นความสำคัญของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ว่ามีความร่วมมือหรือการร่วมทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบในการเพิ่มความสามารถในแข่งขันให้กับประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร โดยองค์ประกอบของ Impact Pathway ประกอบด้วย

Input หรือ ปัจจัยนำเข้า หมายถึง องค์ประกอบตั้งต้นในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย งบประมาณวิจัย บุคลากรวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และหน่วยงานร่วมวิจัย

Output หรือ ผลผลิต หมายถึง สิ่งที่ผลิตได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมของงานวิจัย เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ

Outcome หรือ ผลลัพธ์ หมายถึง การนำผลผลิตเมื่อจบโครงการขยายผลไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ (Users) หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changes) ได้อย่างชัดเจน อาทิ การต่อยอดในเชิงธุรกิจ และสามารถส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภค

และส่วนสุดท้าย Impact หรือ ผลกระทบ หมายถึง การนำผลผลิตและผลลัพธ์ไปสู่การขยายผลและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม สามารวัดผลกระทบได้ ซึ่งการเขียน Impact Pathway ที่ดี มีความชัดเจน จะต้องให้ความสำคัญกับ Outcome และ Impact  เป็นอันดับแรก

วันนี้ บพข. ได้นำ HOW TO การเขียน Impact pathway เพื่อการขอทุนวิจัยจาก บพข. มาฝากกัน เพื่อช่วยให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจขอรับทุนจาก บพข. เข้าใจและสามารถเขียน“เส้นทางสู่ผลกระทบงานวิจัย” ได้อย่างชัดเจน และเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนว่างานวิจัยดังกล่าวนั้นสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างได้อย่างไร

EP. 1 รู้จักการเขียน Impact Pathway
EP. 2 เจาะลึกการเขียน Impact Pathway เพื่อขอรับทุนจาก บพข.
EP. 3 การประเมินมูลค่าผลกระทบงานวิจัยด้วย Ex-ante Evaluation

การเขียน Impact Pathway ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข.

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *