คณะกรรมการ และอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

 
 
 
เทวินทร์ วงศ์วานิช
เทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานคณะกรรมการบริหาร บพข.
 
 
ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ที่ปรึกษา
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการ
พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์
พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์
ที่ปรึกษา
กิติพงค์ พร้อมวงค์
กิติพงค์ พร้อมวงค์
กรรมการ
รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
กรรมการ
สิรี ชัยเสรี
สิรี ชัยเสรี
ผู้อำนวยการ บพข.
กรรมการและเลขานุการ

ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน

 
 
รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่มเกษตรและอาหารมูลค่าสูง
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค
 
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน
 
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ประธานคณะอนุกรรมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่ม Global partnership
 
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่ม Deep science and Technology

 

Message us