ใครจะนึก!! ว่ามะม่วงเบาภาคใต้ แปลงโฉมจากมะม่วงเบาแช่อิ่มกลายเป็นสารสกัดมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม

จากโครงการขยายสเกลงานวิจัยด้านสารสกัดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม อีกหนึ่งโครงการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารมูลค่าสูงให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเครื่องมือในการวิจัยด้านสารสกัดจากวัตถุดิบท้องถิ่นให้สามารถขยายขนาดในการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจด้านการพัฒนาสารสกัดจากวัตถุดิบท้องถิ่นทางการเกษตร