กรอบงานวิจัย

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

การจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตามแนวทางที่เป็นสากล

ตัวอย่างโจทย์วิจัย

 • พัฒนารูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น การท่องเที่ยวเมืองรอง และย่านสร้างสรรค์ เช่น Creative Startups และ Social Enterprise ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism : RT)
 • พัฒนาระบบมาตรฐานและความปลอดภัยของการท่องเที่ยว
 • พัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น การจัดการขีดความสามารถการรองรับ (Carrying Capacity) ในทุกระดับ
 • การศึกษาด้านการตลาด การสร้างอัตลักษณ์ แบรนด์การท่องเที่ยว5การวิเคราะห์จัดกลุ่มนักท่องเที่ยวและการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ กลุ่มคุณภาพที่มีกําลังซื้อสูง
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการบริการเฉพาะด้าน
 • การวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การพัฒนาแพลตฟอร์ม การบูรณาการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • พัฒนาสื่อแบบต่างๆจากเรื่องราว หรือเนื้อหาที่ได้จากข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตํานาน เรื่องเล่าของแต่ละพื้นที่ในประเทศ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าสร้างสรรค์ ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *