ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

National Research and Innovation Information System (NRIIS)

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการ บพข.

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย

คู่มือสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย บพข.

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย